ประกาศผลการเรียนซ้ำรายวิชา 2/2556

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและรายวิชาที่ผ่าน

การแก้ไขผลการเรียน (เรียนซ้ำรายวิชา)

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ

หากมีข้อผิดพลาด ให้นักเรียนนำหลักฐานการแก้ไขผลการเรียนติดต่อที่ห้องวัดผล โดยด่วน!